Novým sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi je Cyril Vasiľ SJ

Obrázok

Životopis a niekoľko dejstiev života nového vladyku Cyrila od o. ThDr. Michala Hospodára

Novým sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi sa stal doterajší rektor Pápežského východného inštitútu prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ. Rozhodol o tom vymenovaním Svätý Otec Benedikt XVI., ktorý ho zároveň povýšil do hodnosti arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi. Biskupskú vysviacku prijme novovymenovaný arcibiskup 14. júna 2009 v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Pri tejto príležitosti s veľkou radosťou a vďačným srdcom uverejňujeme nasledujúci medailón.

Dejstvo prvé (slovenské)

P. Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a  jeho starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom - protopresbyterom. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Gymnázium vyštudoval v Košiciach na Kováčskej ulici 28, kde aj úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša Krista k duchovnému stavu. Teologické štúdiá absolvoval na CMBF v Bratislave v rokoch 1982-87. Na fakulte sa ešte výraznejšie prejavili jeho osobné dary a schopnosti. Ako znamenitý študent s nadpriemerným intelektuálnym potenciálom udivoval aj svojich profesorov. Navyše, začínajúcou vedeckou literárnou tvorivosťou patril k najvýkonnejším študentom fakulty. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Prešove rukopoložením križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase sme vlastného biskupa nemali. Po primíciách v Zdobe nastúpil ako 22 ročný za duchovného správcu do farnosti Podhoroď vo vtedajšom michalovskom dekanáte. Zdarne tu pôsobil len niekoľko mesiacov. Kristus-Veľkňaz mal s ním zjavne iné plány.

Dejstvo druhé (rímske I.)

V auguste 1987 so súhlasom vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite získal diplom z cirkevnej jurisprudencie. V tom istom roku sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci.

V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu. Súčasne P. Cyril Vasiľ pôsobí ako konzultor Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne sa realizoval aj v pedagogickej činnosti. Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Aspoň čiastkové vymenovanie jeho vedeckej produkcie presahuje možnosti tohto medailónu. Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej teológie atď. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.

Dejstvo tretie (ľudské)

Každý, kto sa už stretol s prof. Cyrilom Vasiľom môže potvrdiť, že za bohatým výpočtom jeho akademických aktivít sa skrýva predovšetkým normálny človek. V jeho ľudskom prístupe ku študentom, kňazom či veriacim laikom niet ani tieňa povyšovania, alebo prázdnej pýchy. Tak ako pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď nastupoval na teológiu do Bratislavy, je to v prvom rade náš spolubrat Cyril, na ktorého sa môžeme obrátiť s prosbou o odbornú či inú pomoc a nevyjdeme naprázdno. Táto skúsenosť je cennejšia ako vyššie uvedené vysoké funkcie a napĺňa nás pocitom radostnej nádeje.

K jeho ľudskému profilu treba zaradiť aj stále mladého ducha, prejavujúceho sa v aktívnej účasti na hnutí skautov. Skauting spája prirodzené prvky s nadprirodzenými a využíva kombináciu hry, pohybu, manuálnej zručnosti, fyzickej zdatnosti a formovania charakteru. V katolíckych združeniach sa s tým spája aj náboženská formácia vyjadrená svedectvom viery a vernosti Cirkvi. Po vzore pátra Ivana Žužeka SJ sa zapojil do talianskeho združenia skautov, ktoré je súčasťou Federácie skautingu Európy. Vďaka nemu sa podarilo premostiť aj prvú skupinu skautov z Litmanovej s touto federáciou.

Dejstvo štvrté (gréckokatolícke)

Hoci veľkú časť svojho plodného života prežil doteraz v zahraničí, na svoju Gréckokatolícku cirkev na Slovensku nezabudol. Viackrát sprevádzal vysokých cirkevných hodnostárov z Ríma po našich eparchiách (naposledy v čase povýšenia našej cirkvi na metropolitný stupeň). Od začiatku obnovenej existencie spolupracoval so Spolkom sv. Cyrila a Metoda pri tvorbe podielových kníh a odhaľovaní pamätných tabúľ. V spolkovom vydavateľstve Byzant Košice mu vyšli dve knihy s názvom Prví slovanskí svätci a Gréckokatolíci - Dejiny - Osudy - Osobnosti. Prednášal na vedeckých konferenciách v Košiciach i Prešove, písal odborné príspevky do gréckokatolíckej tlače, vynášal na svetlo významné postavy našej miestnej cirkvi. V rámci svojej kompetencie pomáhal pri schvaľovaní slovenských textov liturgických kníh na príslušnej kongregácii. V tejto súvislosti nemožno obísť skutočnosť, že so súčasnými  hierarchami našej Gréckokatolíckej cirkvi ho viažu veľmi úzke kontakty. S vladykom Jánom Babjakom je spojený v jednej rehoľnej rodine. Cez rodné mesto Košice je spojený s vladykom Milanom Chauturom a svojou materskou eparchiou. A s vladykom Petrom Rusnákom je priamym spolužiakom z teologických štúdií v Bratislave.

Dejstvo piate (rímske II.)

Sú osobnosti, ktoré sa výraznými písmenami zapísali do dejín našej miestnej i svetovej Cirkvi. Boh ich posiela ako prorokov v Starom zákone, aby tlmočili jeho hlas. V čase skúšky, keď naša miestna Gréckokatolícka cirkev bola administratívne zrušená, našiel sa v Ríme P. Michal Lacko SJ, ktorý informoval svet o tejto neprávosti, bojoval za splnenie oprávnených nádejí a tak naplnil svoje poslanie voči cirkvi tu doma.

Dnes je situácia inakšia. Nebojujeme o uznanie holej existencie, ani nemáme vonkajších nepriateľov. Naopak, stali sme sa vyhlásením metropolitného usporiadania v rodine východných cirkví známejšími. V tejto realite nás aj vymenovanie P. Cyrila Vasiľa SJ do novej zodpovednej úlohy napĺňa oprávnenou hrdosťou a nádejou. Po biskupskej vysviacke bude najmladším arcibiskupom v celej Katolíckej cirkvi. Navyše, čaká ho neľahká služba v najvyššom dikastériu Svätej stolice pre dobro všetkých východných cirkví. Preto na záver prosíme o vrúcnu modlitbu za novovymenovaného sekretára, aby múdro plnil svoje nové poslanie.

Na mnohaja i blahaja lita vladyko Cyril!

Michal Hospodár««« Novší článok: List kongregácie pre klérus k Roku kňazov *aktualizované !

Starší článok: Odpustová slávnosť Hažín »»»


Pridané: 27.05.2009 20:08
Kategórie: Správy zo života cirkvi